Publicerad av Eva Nordin
Morgonmöte 2022-04-11
Uppsala kommuns säkerhetschef Anders Fridborg besökte oss för att tala över ämnet Trygghet och säkerhet i Uppsala kommun. Han inledde med att berätta att han under den senaste månaden fått fler frågor om kommunens säkerhet än under de senaste fem åren tillsammans. Och det är förstås på grund av kriget i Ukraina. Det hade säkert varit intressant att ta del av dessa frågor, men dagens föreläsning riktade in sig på den brottslighet som åttio procent av medborgarna uttrycker oro för att den alltmer ökar.
Så är det dock inte. Faktum är att t ex våldsbrottsligheten var större under exempelvis 1960-talet. Olika fall av knivdåd i samband med bråk i hemmen eller våld mot kvinnor som ledde till döden var betydligt större än dagens dödsskjutningar, som emellertid renderar fler och större tidningsrubriker och därmed ger intryck av ett accelererande antal mordoffer.
Fridborg visade med statistiska uppgifter hur antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Uppsala varit konstant under de senaste tio åren. Trots att Uppsala är rikets fjärde största stad är snittet lägre än för Sverige som helhet. Om vi bryter ut samtliga brott mot liv och hälsa visar även de att Uppsala ligger under rikets snitt. Under perioden 2012 – 2021 har vi också sett en kraftig nedgång av anlagda bränder till långt under hälften.
Ungdomsrån är en brottsrubricering som fått stor uppmärksamhet. De innehåller ofta inslag av förnedring och kränkning. Men även när det gäller denna brottstyp ligger vi på en lägre nivå än jämförbara kommuner som Västerås, Linköping, Norrköping med flera, trots att vi är en betydligt större kommun. När det gäller ungdomsrån är de geografiskt spridda över kommunen vilket visar på att det är ett just ett ungdomsproblem och sker på de arenor där ungdomar möts. Kommunen arbetar brett tillsammans med skola och sociala myndigheter för att stävja och förebygga denna typ av brott. Dit hör sociala insatsgruppen som är särskilt inriktad på de ungdomar som tidigt utmärker sig.
Under åren 2018 – 2019 stack Malmö och Uppsala ut när det gäller antalet skjutningar per 10 000 invånare.  2021 gick antalet skjutningar ner i Uppsala men inte i jämförbara städer som Eskilstuna, Västerås, Linköping och Norrköping. I år har vi inte haft någon registrerad skjutning. Vad är definitionen av en skjutning? Olagligt avlossande av ett skjutvapen. Faktum är att få av dem är riktade mot individer.
Resecentrum är en plats som många uttrycker oro för att besöka. Genom medborgardialoger har därför ett antal åtgärder vidtagits: vakter på stationsområdet, ökad polisnärvaro, fler bevakningskameror, ökad belysning och ljussättning. Trots dessa trygghetsåtgärder sitter oron kvar hos många. Fridborg belyste hur svårt det är att kommunicera detta genom t ex stapeldiagram! Undertecknad tyckte dock att det var mycket intressant att ta del av just stapeldiagrammen som visar att de flesta brottskurvor faktiskt går ner! Diagrammen går att studera närmare via denna länk.