Publicerad av Gösta Munktell, Anders Uppfeldt den 29 Oct 2020
Eirikur Einarsson Områdeschef Livsmedelsverket talade under rubriken 
Mat och krisberedskap
Livsmedelsverket har i uppdrag att planera för att Sveriges befolkning får säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap. Aktörer vi samverkar med är Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), branschorganisationer, företag, länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Planeringen går ut på att säkerställa tillgång till vatten och livsmedel under en tremånadersperiod. Vad som händer sedan är lite oklart och det verkar gälla all krisberedskap för närvarande.
26 medlemmar av 37 i klubben plus 2 gäster deltog via Zoom.
 
 
Våra beredskapslager avvecklades i och med att kalla kriget ”avslutades”. Regionerna fick någon form av uppdrag att bygga upp lager på egen hand. Så har dock inte skett. Efterkloka vandrar vi in i framtiden. Svåra hot mot mänskligheten av olika karaktär har alltid funnits. Ett terrorhot(dåd) mot centrala funktioner i samhället som el och vattenförsörjning  eller omfattande cyberattacker slår ut hela samhället under lång tid. Rekommendationen är att vi skall bygga upp ett lager av livsmedel för att klara en vecka på egen maskin. Optimistiskt är väl ordet. Hur många klarar ett par dagar. Läs broschyren från Livsmedelverket
 
Sista veckan i maj 2018 fick alla (4,9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Du kan ladda ner broschyren i pdf format här.