Publicerad av Eva Nordin, Mats Åhlund den 23 Nov 2020
Föredragshållaren Emma Hammarbäck arbetar vid regionens enhet Trafik och samhälle som ansvarar för all kollektivtrafik i regionen främst utövad av Upplands lokaltrafik (UL). Emma arbetar nu med barnperspektivet i kollektivtrafiken. Arbetet innefattar en analys av barnens rättigheter, intern utbildning, implementering och strategisk styrning av alla delar av kollektivtrafiken i syfte att ta fram en handlingsplan för barn i kollektivtrafiken.
Ett projekt genomförs inom Enköpings kommun där man involverat de unga. Förslag har lagts fram till att förenkla busslinjerna, öka turtätheten och göra det attraktivare för unga att ta bussen. Här är det viktigt att bussarna angör för barnen viktiga målpunkter, att det finns möjlighet att parkera sin cykel vid busshållplatsen, att trafikmiljön är säker, att bussarna passar skoltiderna osv. Det ska vara tryggt och säkert även för barn och unga att åka kollektivt.
Projektet har dokumenterats i skriften Nytt linjenät i Enköpings stad – en barnkonsekvensanalys.