Publicerad av Gösta Munktell
Karl Ståhl, Statsepizootolog, SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt), berättade om vad en statsepizootolog gör och gav exempel på nu förekommande alvarliga sjukdomar bland våra djur.
Bilden visar mig och med två av mina grannar i vår lilla trädgård i en liten by i norra Uganda
Inga allvarliga djursjukdomar förekommer permanent i Sverige
  • Geografiskt  läge som är gynnsamt
  • Låg djurintensitet med relativt små djurbesättningar
  • Ansvarstagande och stark näring som samarbetar nära med myndigheterna
(Den svenska modellen)
Vi har ett gott läge när det gäller salmonella och antibiotika bekämpning.
  • Vi har ett starkt veterinärväsende
Djuren är överlag friska.
”Om djuren är friska så är människorna trygga”
Läget har dock förändrats med ett ökande hot utifrån. Resesande människor och djur (tex hundar). Transporter med djur (tex grisar).  Min kommentar i efterhand, dom djur som riskerar att dö pga grundstötningen i Suezkanalen. Flyttfåglar som bär med sig nya saker och smittoämnen. Vildsvin som raskt sprider sig med risk för smitta och andra invasiva djur som mårdhundar.
SVA har en beredskap dygnet allänheten runt för bevakning av allvarliga smittor som sprids bland djur och med risk att överföras till människan. Det finns ett kontroll och övervakningsprogram för olika djurarter:
  • Gris
  • Fjäderfä
  • Nötkreatur
  • Får/get
  • Fisk/Kräftdjur  (Min kommentar kräftpesten som slagit ut merparten av beståndet av flodkräftan)
  • Vilt
Den första januari 2020 befann sig Karl i Uganda vid ett litet område som SVA har kom ett mail om ett utbrott av en ny ”okänd” sjukdom som visade sig vara Covid-19.  Karl har bott i Uganda flera år där han främst studerat Afrikansk svinpest. Sjukdomen har hög dödlighet bland tamsvin men vårtsvin får sjukdom utan att dö o blir då en källa för spridning av sjukdomen till tamboskapen. Svinpest är en blödarfeber där köttet blir rött av brustna blodkärl inte olikt Ebola. Vaccin saknas. Sjukdomen beskrevs i Journal of Pathology and Therapeutics september 30 1921 med förekomst I Kenya. Sjukdomen spreds bland grisar som kolonisatörerna tagit med sig från Europa där smittkällan var dom befintliga vårtsvinen. 1957 skedde en första spridning utanför Afrika till Portugal som framgångsrikt kunde bekämpas. 1960 spreds sjukdomen till Spanien. 1965-1995 spreds sjukdomen till flera länder i världen och återigen framgångsrikt bekämpas utom på Sardinien, där smittan kvarstår (källa SVA). Min kommentar get och fåravel är en betydligt viktigare näring på Sardinien.
Smittan glömdes bort men i Afrika ökande antalet svin speciellt i södra delen. Att hålla svin är en effektiv metod att bekämpa fattidigdom. Svinbestånden är små men primitiva som gynnar smittspridning. Alla delar av svinet (även om det dött i svinpest) tas till vara och på så sätt sprids smittan. Idag har alla länder i Afrika som har grisar även förekomst av svinpest.
2008 gick ett skepp från Östra Afrika till Georgien. Sjömännen hade mat med sig där en del hamnade på en soptipp i staden Poti  (inte långt från Sochi). Svin åt av det slängda köttet och blev sjuka. Samtidigt pågick ett krig som medförde att smittan spreds snabbt i området och även in i Ryssland. Smittan spreds långväga via handel av smittat kött. Ett exempel är en militäranläggning utanför Leningrad som köpte billigt kött från Kaukasus. 2014 dyker det upp fall i EU (Polen och Litauen) för första gången. 2018 dyker smittan upp i Bryssel. Smittspridning av denna omfattning får enorma konsekvenser för handeln Den 10 september 2020 dyker smittan för första gången upp i Tyskland. Nu finns smittan i flera delar av världen Asien, Europa och Afrika.
SVA har gjort en riskbedömning. Sjukdomen finns inte såvitt känt i Sverige. Omvärldsbevakning och tidig upptäckt är a och o. Den största risken finns att vildsvin drabbas. Alla skjutna eller hittade döda vildsvin bör undersökas och här är vi beroende av jägare och allmänhetens rapporter. Rapportera till rapporteravilt.sva.se.
 
Tanken var att Karl skulle koncentrera på svininfluensan under 2020 men så kom Corona pandemin. Det visade sig att Covid-19 även drabbade djur som exempel hundar och en katt i Hongkong. Djuren blev inte sjuka men smittades. Men kan djuren sprida ”tillbaka” smittan till människan?
En insprängd fråga gällande förekomsten av smitta på Sardinien. Att smittan dröjts sig kvar på ön beror på flera omständigheter som exempel kulturella, djurhållning i lönndom, lågt förtroende för myndigheter. En annan fråga gällde min katt. Det finns flera fall beskrivna av smittade katter (dock inte i Sverige). Det finns inget beskrivet fall av en katt som dött av sjukdomen. Risken att en katt i Sverige skulle sprida sjukdomen till sin ägare eller annan kelande människa för bedömas som mycket liten (i princip försumbar).  
 
I Holland skedde ett utbrott i en minkfarm där minkar blev sjuka och några dog. Även djurskötare blev sjuka. Då risker finns i en stor djurbesättning att smittan sprids snabb och att mutationer kan uppstå beslutades rask att djuren skulle avlivas (det fanns rean en plan att avveckla mink- uppfödningen). Smittan spreds till Danmark med världens största minkuppfödningsverksamhet bestående av 15 miljoner djur. Ett antal personer har smittats av minkar. Beslutet blev att alla minkar skulle avlivas. 5 miljarder minst kostade avvecklingen. I Blekinge, Sölvesborg fanns svensk minkuppfödning som avvecklades med näringsförbud.
 
Fågelinfluensa har drabbat Sverige svårt igen. Skåne med den största verksamheten på 2 miljoner värphöns i Småland är drabbades. Alla höns dog eller avlivades och så skedde i januari i 20 graders kyla. 10% av Sveriges äggproduktion och 25% Sveriges produktion av unghöns försvann. Hittills har ett 20 tal utbrott skett i Sverige. Med stigande vårvärme är erfarenheten att pandemin minskar i styrka.
En annan erfarenhet som Karl fått Uganda är Giggers? sjukdom. Min kommentar Tungiasis? är en sjukdom som orsakas av en sandloppa som lägger ägg under huden tex tånaglarna. Sjukdomen orsakar svår klåda och obehandlad tom medföra amputation av delar av foten.
 
Frågor som ställdes:
Guldschakalen är på väg till Sverige. Mink och nyligen mårdhund är invasiva djurarter. Här finns risk för att smitta också kommer in.
Rabiessituationen i Europa är god men utanför tex i Ryssland förekommer rabies.
När det gäller import av hundarköp inte en hund på den ”öppna” marknaden. Hunduppfödare säljer inte hundar via Blocket. En hundvalp som importeras utan giltiga dokument avvlivas.
Vi har mycket lite av trikinförekomst i Sverige. 140 000 vildsvin sköts ifjol där 10 positiva trikinfall upptäcktes.