Publicerad av Gösta Munktell den 16 Nov 2022
Annika Svensson är områdespolis och arbetar i lokalpolisområde Uppsala/Knivsta (dvs. Uppsala kommun och Knivsta kommun). Arbetet tillsammans med frivilligorganisationer och socialtjänst är ett fortlöpande arbete, inte ett projekt. Vi kallar oss Uppsala EU-samverkan eftersom arbetet till stor del riktar sig till medborgare som kommer från andra EU-länder och använder sig av den fria rörligheten inom EU och därför kommer till Sverige.
Många av de som befunnit sig i Uppsala under årens lopp har varit utsatta för olika typer av brott – brott i nära relation, hot och misshandel, en del har varit utsatta för människohandel och enligt uppgifter från de själva kostar alla platser utanför butiker pengar, pengar som betalas till någon som inte äger marken
 
Annika kom civilklädd till morgonens föredrag. Hur man är klädd har betydelse för mötet med människor och speciellt de människor som berörs av hennes arbete.  Dessa kan uppfatta en uniform som utövande av makt och associera detta till hemlandets polis.
 
I samband med att fler länder blev medlemmar i EU runt 2014-2015 dök alltfler EU-medborgare upp i gatubilden och bad om pengar. De bodde i bilar, husvagnar och tält lite varstans i kommunen. Det var enskilda män och kvinnor men också familjer. Utifrån dessa grundparametrar startade projektet. Möjligen kom någon på ”fri” basis men det flesta var utsatta för människohandel.
Annika gav ett exempel på vad som hände. 150 personer vuxna med barn bodde i ett tältläger utanför Uppsala och det var kallt.
På Mikaelsgården fanns möjlighet för vuxna att ta en dusch, byta kläder och få ett mål mat och därmed en möjlighet till kontakt. Men det gällde inte för personer under 18 år. Det innebar att barn inte var välkomna och därmed gick under ”radarn”. Det startades härbärgen, dagverksamhet och en ungdomsjour.
Annika berättade om ett fall gällande människohandel i Uppsala var ett ärende med åtta målsäganden från Rumänien. Brottet blev aldrig anmält i Sverige och det blev aldrig utrett här eftersom vi inte hade vetskap om brottet. Ärendet utreddes i Rumänien där en person blev dömd. Den personen som dömdes i Rumänien utredes i Sverige för andra brott inte människohandel men hade vi haft vetskapen om utredningen i Rumänien kanske vi kunde ha fångat upp fler utsatta i Sverige.
 
Annika arbetar som polis i en samverkansgrupp
Gruppen består av olika aktörer inom kommunen:
  • Uppsala kommun
  • Uppsala ungdomsjour
  • Polisen
  • Härberget
  • Dagverksamheten
  • Stödverksamheten i Uppsala
  • Socialtjänsten
 
2018 stängdes dagverksamheten
2019 stängdes härbärget
 
Polislagen
Polisverksamhetens ändamål
1 §   Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.
Polisverksamhet bedrivs av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Lag (2014:588).
Polisens uppgifter
2 §   Till Polismyndighetens uppgifter hör att
   1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
   2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat,
   3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,
   4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,
   5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. Lag (2014:588).
 
I korthet:
Kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet
 
 
Uppdrag:
”Uppsala EU-samverkan” civilsamhälle, socialtjänst och polismyndighet har funnits sedan 2015.
Syftet med samverkan är att nå till EU-medborgare i gatumiljö samt personer som befinner sig i olika typer av exploatering, sexuell exploatering eller arbetskraftsexploatering, tiggeri mm., för att kunna
Hjälpa utsatta, informera om rättigheter och skyldigheter samt identifiera både brottsutsatta och gärningspersoner.
Fokus ligger på kvinnor och barn, äldre samt personer med funktionsnedsättningar.
Uppdraget har ett brottsofferperspektiv som innebär mycket uppsökande verksamhet.
Att skapa trygghet men också informera om skyldigheter och rättigheter.
Kvinnor är speciellt utsatta och kunskapen om att Barnkonventionen sedan 2020-01-01 är lag i Sverige är inte utbredd.
 
 
Mål:
Målet med samverkan är att minska brottsligheten, öka tryggheten (för både svenska medborgare och EU-medborgare i gatumiljö) samt att se till att utsatta får den hjälp och det stöd de har rätt till.
Det innebär att brottsutsatta ska få den hjälp de har rätt till av både socialtjänsten och polismyndigheten samt att de kan ges stöd i olika processer av civilsamhället
 
Lagrum:
 
Utmaningar:
Se olika former av människohandel & människoexploatering
-sexuella ändamål
-tiggeri
-arbetskraftsexploatering
-stölder/inbrott
-droger
Se barn under 18 år som utnyttjas & exploateras
Tillgång till trygga boenden under brottsutredning. Idag finns tillgång av boenden för kvinnor men inte för barn och män.
 
De flesta av de människor som gruppen kommer i kontakt med vill återvända till hemlandet.