Publicerad av Eva Nordin den 23 Nov 2021

Dagens föredragshållare, Johan Lundberg, startade 2009 ett konsultföretag i ledningsbyggnad och schaktfri teknik efter att under tio år ha arbetat för ett av de större borrföretagen i Sverige. Under den tid han arbetat med den schaktfria tekniken har han sett en enorm potential framför allt för att spara tid, sänka kostnader och skona miljön.
Som boende i Uppsala ser man över allt de hinder som reparationer av olika ledningar för till exempel vatten och avlopp för med sig. Det är mängder av jord som grävs upp, fraktas bort och tillbaka av tunga lastbilar och som bara genom transporterna bidrar till stora koldioxidutsläpp. Samtidigt innebär det stora trafikhinder för bilar såväl som andra trafikanter som måste dirigeras om. För att nämna några problem. Överhuvudtaget innebär den schaktfria tekniken oerhört mycket mindre störningar i terrängen och därmed undanröjs hinder för de verksamheter som pågår där.
Till detta lägger Johan Lundberg dessutom att den schaktfria tekniken leder till stora ekonomiska besparingar genom att ledningar kan dras den kortaste vägen, minska risk för sättningar tack vare att inga jordmassor flyttas om vid byggandet och att grundvattnet inte påverkas genom att man kan borra ner rören på djupet. Dessutom går ledningsbyggandet tio gånger snabbare än med schaktning. För att nämna några!
Man kan bygga en ny ledning i en gammal genom att använda sig av en mjuk massa ”marsipan” som förs på plats med hjälp av robotar, TV-kameror och sedan härdas med ultraviolett ljus. Ett annat exempel är hur det i många fall går att slippa ifrån vattendomsprocessen genom att dra en ledning under ett vattendrag med till exempel styrd borrning som gör att den ligger säkert under vattendragets botten
Lundberg har nyligen varit konsult för att lägga om avloppsledningen i Märsta centrum som varit ett bekymmer i 20 år på grund av sättningar i leran som gör att ledningar sjunker ner och bildar en slags ”hängmatta” som lett till att det ofta blivit stopp i ledningarna.  Ett inte helt lätt projekt mitt i centrum med många bostäder och butiker. Och i stambanans omedelbara närhet som inte heller får störas. Lösningen blev rörtryckning i lera åtta meter under marknivån ifrån åtta punkter längs en linje med så litet störning som möjligt för de verksamheter som finns i området. Med traditionell teknik hade man varit tvungen att gräva upp hela området. Entreprenören startade projektet i somras och har nu kommit in halvvägs i byggandet.
På frågan om varför det traditionella grävandet fortfarande brukas i så stor omfattning svarar Lundberg att den har använts så länge och det kan vara svårt att ta till sig ny teknik eftersom det inte är helt lätt att veta vilket av det tjugotal alternativ som finns på marknaden som är den bästa för sitt syfte. Hans konsultföretag är ett kunskapsföretag som hjälper den som bygger, projekterar och den som betalar, att välja den mest lämpade tekniken för bästa möjliga underlag för offentlig upphandling.
Det var ett mycket spännande föredrag om ett problem som vi som uppsalabor ofta möter i vår vardag! Jag bifogar en ppt med bilder som illustrerar tekniken på ett bättre sätt än ett referat i ord kan göra!
Här följer de PP bilder som Johan visade: