Publicerad av Eva Nordin den 17 Jan 2023
Fredrik Mokvist, doktor i biokemi, arbetar sedan sex år inom Parkinson-fältet i företaget Global Kinetics med att utveckla metoder för att underlätta medicinering i rätt mängd och vid rätt tidpunkt för patienter med Parkinsons sjukdom.
Parkinson är en neurologisk sjukdom som är kronisk och progressiv. Patienten får dopaminbrist på grund av nedbrytning av hjärnceller. Sjukdomen är delvis ärftlig och svår att diagnosticera eftersom den inte ger några biomarkörer, inga spår i t ex blodet.
Sjukdomen drabbar 1 – 2 % av alla personer över 65 år och är näst vanligast efter Alzheimers sjukdom. Antalet personer med Parkinson ökar med en allt äldre befolkning. Sjukdomen är neurologisk och ger motoriska symptom. 75 % av patienterna utvecklar efter hand mycket besvärliga skakningar. Alltmer stelhet och balans utvecklas också över tid. Innan de motoriska symptomen framträder kan patienten ha lidit av icke-motoriska besvär under en längre tid. Hit hör trötthet, depression, förstoppning, apati och kognitiva svårigheter.
I den första sjukdomsfasen på 5 - 6 år behandlas patienterna med t ex Levodopabaserade läkemedel, som ger hjärnan dopamintillskott. Patienten fortsätter att arbeta och lever ett normalt liv. Därefter inträder en fluktuerande fas där medicineringen måste finjusteras utifrån varje patients specifika symptom för att ge nödvändig lindring. Den tredje avancerade och komplicerade sjukdomsfasen blir alltmer svår att behandla. Förutom medicinering kan även ett hjärnimplantat lindra sjukdomen.
Fredrik Mokvist och Global Kinetics har utvecklat en Parkinson-klocka som mäter och registrerar patientens rörelsemönster och därmed förser vården med avgörande information om när och hur behandlingen ska ges. Det är känsligt och komplicerat att få rätt medicinering vid rätt tidpunkt och allt eftersom sjukdomen accelererar behöver behandlingen justeras. För mycket behandling leder till besvärande överrörlighet, som en biverkan av medicinen, och för lite medicinering ger underrörlighet.
Vi som har mött personer med Parkinson vet att det är en oerhört påfrestande och uttröttande sjukdom. Och vi inser vikten av rätt behandling vid rätt tidpunkt. När och hur är individuellt för varje patient.
Parkinson-klockan är ett av flera medicintekniska hjälpmedel som objektivt mäter patientens besvär och därmed ger vården bättre verktyg. Ofta bär patienten klockan under en vecka och träffar sedan sin läkare som beslutar om fortsatt behandling. Fredrik Mokvist tänker att klockan så småningom kan leda fram till en app som signalerar till patienten när det är dags att ta medicinen.
Vi tackar för ett mycket intressant och angeläget föredrag och inte minst för alla dem som medverkar till bättre behandling av en mycket besvärande sjukdom!