Publicerad av Eva Nordin den 08 Mar 2021
Dagens talare Lizbeth Engström, universitetslektor, PhD i pedagogik vid Uppsala universitet, talade över ämnet: Handtvättsprojekt på SVA*. Ett projekt som är finansierat av MSB och avslutades någon månad innan corona-pandemin slog till.
Projektets fullständiga namn är Nya kommunikationsmodeller förebygger risker för spridning av zoonotiska bakterier och antibiotikaresistens i verksamheter där barn och ungdom träffar djur.
Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor t ex via direktsmitta, förorenat vatten eller livsmedel. Till dessa hör borrelia, campylobakter och salmonella. Covid 19 är också en zoonos. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.
Det har visat sig att många människor och kanske främst den yngre generationen har dålig kunskap om livsmedel och hygien och kännedom om t ex risken för campylobakter i kyckling.
Målet för projektet är alltså att uppmärksamma på smittspridning mellan djur och människor och att ge redskap för att minska dessa risker. Lizbeths del i projektet är det pedagogiska uppdraget att kommunicera förebyggande åtgärder. Projektet valde att förlägga studierna till 4H-gårdar som är en rikstäckande organisation som vänder sig till barn och unga och deras möten med djur. De har över en miljon besökare per år. I den första fasen av studien gjorde man observationer för att identifiera möjliga smittbärare och se hur smittspridningen gick till. Det visade sig att allmänt sett hade kunskapen om vikten av handtvätt på senare år minskat. Man såg helt enkelt att människor blivit sämre på att tvätta händerna. En intressant iakttagelse var också att fastän ledare uppmanade barnen att tvätta händerna innan de lämnade gården kunde stressade föräldrar säga att det kunde vänta till dess de kommit hem.  I den andra fasen utarbetade man en mängd metoder för att kommunicera vikten av handtvätt med barn och unga på ett för dem tillgängligt sätt. Allt från pysselböcker, frågesporter, tipspromenader, memory till instruktioner om hur vi förhindrar smittning genom ”bakteriestoppet” och om hur man tvättar händerna. Barnen fick lära sig att sjunga första versen på Blinka lilla stjärna medan de tvättade händerna. Projektet avslutades alltså precis innan coronan slog till och vi alla blivit varse vikten av rekommendationerna och uppmaningarna till noggrann tvätt av våra händer. Förståelsen för handtvätt har säkerligen ökat sedan projektet avslutades. En annan för mig intressant iakttagelse var att det i första hand är tvål och vatten som gäller. Handsprit är nödtvätt!
Värt att notera är att djuren på 4H-gårdarna är välhållna och väldigt friska, men att de ändå kan bära på te x salmonella. Lizbeth uppmärksammade också att vi människor kan sprida smittämnen till djur. För människornas, för djurens och miljöns skull är det av stor vikt att vi hindrar dessa smittkedjor!
 
*SVA - Sveriges veterinärmedicinska anstalt är en expertmyndighet med syfte att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.