Publicerad av Annette Öqvist/Gösta Munktell den 10 May 2023
Annette Öqvist, projektledare på Trafik och samhälle Region Uppsala, höll ett intressant föredrag om hur man byggt ett linjenät för bussar och sedan reviderar linjenätet. I detta fall gäller det Enköping. Det ursprungliga nätet bestod av flera linjer (ringleder).  
Den 13 juni 2022 lanserades det nya nätet som nu består av 3 "raka" linjer. Linjerna har ett 50 tal hållplatser varav ca 40 är ombyggda.
 
En utmaning är att planera var en hållplats skall placeras och hur den skall utformas. Riktmärket är att avståndet till en hållplats inom stadsbebyggt område skall vara max 400 meter till de boende inom ett område. Förhandling/planering måste ske mellan aktörerna kommun, region och trafikverket (nummersatta vägar).
År 2016 före ombyggnationen var resandefrekvensen ca 6 resor per innevånare år år. Nu är man uppe i ca 70 000 resor per månad. Enligt Wikipedia hade tätorten Enköping ca 47 800 innevånare. Enlig SCB hade hela kommunen ca 48 800 innevånare i slutet av 2020. Omräknat på tätorten blir antalet resor per person i storleksordningen 17 resor per person och år i det nya linjenätet. 
 
Se Annettes utförliga bilder här Bilder 
Här kan du hitta intressant Resestatistik