Publicerad av Eva Nordin den 09 Nov 2021
Vår gästföreläsare, statssekreteraren i Regeringskansliet, Magnus Persson gavs efter en gedigen bakgrund på en rad toppositioner inom olika trafikverksamheter, uppdraget att undersöka om det är möjligt att avveckla driften och verksamheten vid Bromma flygplats tidigare än den tidpunkt, 2038, som Swedavia och Stockholms stad kommit överens om. Det blev en kort och intensiv utredning under fyra sommarmånader från maj till augusti.
Självklart har både pandemin och klimatfrågan spelat en stor roll när regeringen återigen väcker denna fråga. Tre starka trender påverkar marknaden för Bromma. Affärsflyget inom landet till och från Stockholm bedöms minska och landa på 70 – 80 % av tidigare volymer. Det som driver återhämtningen efter pandemin är fritidsflyget samtidigt som lågpristrafiken tar marknadsandelar, vilka båda framför allt berör Arlanda. Till detta ska klimatförändringen och miljö- och hållbarhetsarbetet kopplas. Alla stora företag trycker undan flyget till en absolut nödvändighet. Bromma ligger idag på 50 % av sin kapacitet och Swedavia ser att det endast är utrikesflyget som kommer att utvecklas. En tredje trend är utvecklingen till andra energislag för flyget, men det är inte affärsmässigt i dagsläget och berör egentligen inte Bromma.
Vem beslutar? Staten har en ensidig möjlighet att avveckla i förtid, före 2038, vilket inte Stockholm stad har. Men staten skjuter inte till några medel.  Swedavia har i uppdrag att sköta sitt uppdrag utifrån marknadsmässiga utgångspunkter och bedömningar. Magnus Persson föreslår att regeringen går till riksdagen med beskedet att den avser att lägga ned Bromma flygplats, och samtidigt ge Swedavia uppgiften att säkerställa flygkapaciteten och visa när och på vilket sätt man kommer att utveckla Arlanda flygplats. Det bör göras skyndsamt, ansvarsfullt och i god ordning. De politiska besluten bör kunna fattas inom ett år. Vidare menar Magnus Persson att det säkert behöver ta mellan tre och fem år för att det ska kunna göras på ett klokt sätt.
Bromma och Arlanda har idag ordentlig överkapacitet som resenärer och flygbolag betalar för. Swedavia har själv kommit fram till att Bromma ska avvecklas till förmån Arlanda. Persson menar att Arlanda måste ”Brommafieras” så att resandet för inrikestrafiken blir effektivare och mer lättillgängligt för inrikes resenärer.
Förutom det ”vanliga” inrikesflyget behöver Arlanda ta över det samhällsviktiga flyget som Bromma ansvarat för. Dit hör ambulansflyget. Förbättringar måste genomföras på E4:an för brådskande ambulanstransporter både söderut och norrut. Helikoptertrafiken har tidigare delats mellan Arlanda och Bromma. Bara för att nämna några.
En flytt från Bromma till Arlanda innebär en minskning med faktor tio av det störande bullret, men klimateffekterna blir troligen försumbara. Det gigantiska område som frigörs när flyget flyttar är en uppgift för Stockholm stad att utveckla.  Men staten måste ta ansvar för den sanering som blir en följd av flygplatsens nedläggning.
Vi fick lyssna till ett mycket intressant, innehållsrikt och aktuellt föredrag, som jag kortfattat återgett.  Det kommer med all säkerhet bli en intressant politisk debatt att följa!