Publicerad av Anders Engström/Gösta Munktell den 29 Apr 2023
För drygt ett år sedan sade dåvarande regering ja till en gruva I Kallak som ligger några mil nordväst om Jokkmokk. Regeringen ställde dock 12 unika villkor för att skydda samernas rättigheter och att gruvan skulle ta så liten markyta som möjligt i anspråk. Den planerade gruvan är ett dagbrott där malmen är järnmalm av hög kvalitet. Malmådrornas utbredning medger inte helt underjordisk brytning.
Området som berörs är av storleksordningen 1 300 hektar och själva gropen ca 1,5*0,5 Km dvs 75 hektar med ett djup på 300 meter.  3 samebyar berörs. Att det finns järnmalm i området har varit känt länge eftersom renarna har undvikit området pga magnetismen. En kompass fungerar inte alls.
Flera borrborrningar längd ca 30 km med en borrkärna på 50 - 80 mm har ägt rum. Malmen är av hög kvalitet och lämpar sig väl för framställning av järnpellets för tillverkning av ”grönt” fossilfritt stål enligt Hybrit ”Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology” metoden. Här uppstår ett annan konflikt då stora mängder elkraft behövs. Denna elkraft kan på kort sikt enbart skapas med hjälp av vindkraft. Landbaserad vindkraft berör också i hög grad ursprungsbefolkningen. Planen är också att gruvan helt skall elektrifieras avseende brytning och alla transporter. 
En annan utmaning kommer att bli försörjningen med arbetskraft. Jokkmokk har haft en vikande befolkningstrend från 5081 innevånare år 2017 till 4752 år 2022. Arbetslösheten är dock låg ca 3,5%.
De unga drar från ”byn” efter skolan och den demografisk försörjningskvoten dvs Hur stor är andelen icke-arbetsföra som ska försörjas av den arbetsföra befolkningen, uttryckt i antal, dvs antal icke-arbetsföra per 100 arbetsföra, på årsbasis är ca 120 i Jokkmokk jmf med ca 75 som medeltal i Sverige. Intresset för gruvutbildning är lågt.
Gruvan i Kallak norra beräknas ha en livslängd på 20 år från uppbyggnad till och med återställning. Under uppbyggnadsfasen under 2,5 år beräknas behovet av direkt arbetskraft till 500 arbetstillfällen
Där c a 50 indirekta arbetstillfällen tillkommer. Under ”brytperioden” 11,5 år är motsvarande behov ca 230 direkta arbetstillfällen och 320 indirekta arbetstillfällen. När gruvan avvecklas arbetsstyrkan.
Att gruvbrytning sker under en så kort period kan vecka funderingar. Likaså att den indirekta arbetskraften avvecklas vilket ju innebär att Jokkmokk återgår till en tynande tillvaro.
En utmaning är också hur området som berörs skall återställas där gropen måste fyllas igen med till exempel slagg eller fyllas med vatten. I Bergslagen finns gott om icke återställda gruvhål som ofta delvis är fyllda med vatten.
För närvarande pågår framtagningen av allt material som behövs för att ansöka om miljötillstånd.
Ca 10 personer jobbar med framtagningen som omfattar ca 6000 – 8000 sidor och skall finnas i 7 kopior. År 2024 beräknas ansökan vara klar för att lämnas in till Mark och Miljödomstolen.
 
 
 
Titta gärna på Anders PP-bilder